Ondernemingsgegevens 

Interieur Berère

Speystraat 45

8340 Damme

info@interieurbergere.be

+324772511

 

BE0806704062 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Interieur Bergere

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De e-commerce website van Interieur Bergère, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Damme, BTW BE 0806704062, (hierna IB) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van IB moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door IB aanvaard zijn. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan IB of rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Artikel 2: Prijs  

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden IB niet. IB is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. IB is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door IB. Iterieur Bergère kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 

Artikel 4: Online aankopen 

Via https://interieurbergere/webshop.be kan de Klant een keuze maken uit het geboden aanbod van IB. 

De bestelprocedure gaat als volgt in zijn werk: 

 1. Via de knop ‘in mijn winkelmandje’ wordt het gewenste artikel in het winkelmandje geplaatst. 
 2. Via het ‘winkelmandje’ kan de klant kiezen om het product af te rekenen. Klant gebruikt hiervoor de knop ‘naar afrekenen’. 
 3. Op de pagina ‘afrekenen’ wordt de e-mail, voornaam, achternaam, adres, postcode, stad, telefoonnummer (optioneel), bedrijf (optioneel) en land (België of Nederland) van de klant gevraagd. Ook bestaat de mogelijkheid om een bericht voor IB mee te sturen. Via de knop ‘doorgaan’ komt de klant op de pagina voor leverwijze. 
 4. Klant heeft de keuze uit twee leveringswijzen: Afhalen op afspraak in Damme of verzending. Via de knop ‘doorgaan’ komt de Klant op de pagina voor betaalwijze. 
 5. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Creditcard, iDEAL, Bancontact en betaal achteraf. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur bij ‘betaal achteraf’ betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. 
 6. Klant gaat akkoord met de aankoopvoorwaarden en privacybeleid en drukt op de knop ‘Bestelling afronden’. 
 7. De bestelling is geplaatst. Klant ontvang hierover direct een e-mail ter bevestiging 

 

IB is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

5.1 VERPAKKING
Artikelen besteld via deze webwinkel worden met grote zorg ingepakt in een luchtkussenenvelop, kartonnen doos of enig ander door VDP gekozen materiaal dat de nodige bescherming biedt. 

5.2 VERZENDKOSTEN

De artikelen worden geleverd in België en Nederland. Hiervoor wordt €  verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. 

De Klant kan ook kiezen om het bestelde artikel gratis op te halen op adres Van IB Interieur Bergere Jacob  van Maerlantstraat 9 8340 Damme. De klant dient hiervoor zelf een afspraak te maken via de klantendienst info@interieurbergere.be of op telefoonnummer +32477251120  en wel binnen de veertien dagen na besteldatum. 

Voor verzending naar andere landen dient de Klant contact op te nemen met de Klantendienst. 

 

5.3 BEZORGDIENSTEN

De levering van de bestelde artikelen gebeurt door  Bpost, DHL, UPS, of eigen bezorgdienst, naar gelang IB dit passend vindt. 

 

5.4 LEVERTIJD

IB streeft ernaar om de bestelling binnen 1 tot 3 dagen te leveren op het gekozen adres van de klant. IB kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien dit niet wordt gehaald. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

 

5.5 VERLIES OF BESCHADEGING

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan IB. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de IB was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van IB. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van IB te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij IB. 


7.1 RETOUR

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Van Driel Publishing, Interieur Bergere Jacob  van Maerlantstraat 9 8340 Damme, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van Driel Publishing heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan:

Interieur Bergere Jacob  van Maerlantstraat 9 8340 Damme

of aan:

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

 

7.2 VERZENDKOSTEN RETOUR

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt IB zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

 

7.3 WAARDEVERMINDERING

Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. 

 

7.4 TERUGBETALING

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal IB alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat IB op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan IB wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door IB geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

IB betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

7.5 UITSLUITING VAN RETOUR

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

 • de levering of verstrekking van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop IB geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

 

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de IB klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan IB. 

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant IB zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 

 

De klantendienst van IB is bereikbaar op het telefoonnummer0032477251120, via e-mail op info@interieurbergere.be of per post op het volgende adres Interieur Bergere Jacob van Maerlantstraat 9 8340 Damme. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover IB beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt IB zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 11: Privacy 

Interieur Bergère verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht de klantendienst op info@interieurbergere.be

11.1 WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Wanneer u iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel rondkijkt, ontvangen we automatisch het IP-adres van uw computer en komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem.

 

11.2 E-MAIL MARKETING

Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

 

 11.3 TOESTEMMING

Wanneer u ons persoonsgevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.

Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.

 

11.4 TOESTEMMING INTREKKEN

Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u zich bedenkt, kunt u uw toestemming om door ons gecontacteerd te worden, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@vandriel.be of door ons te schrijven op: Interieur Bergere Jacob  van Maerlantstraat 9 8340 Damme

 

11.5 OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

 

11.6 ONE.COM

Onze winkel wordt gehost door One.com. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

 

11.7 BETALING

Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. 

 

11.8 DIENSTEN VAN DERDEN

Derden waarop wij een beroep doen, zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijpt in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.

 

11.9 LINKS

Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.

 

11.10 BEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.

 

11.11 MINIMUMLEEFTIJD VOOR TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van woonplaats en dat u ons de toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

 

11.12 KLACHT

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Artikel 12: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

WIJ MAKEN GEBRUIK VAN:

 • ‘First party cookies’. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de website van Van Driel Publishing en hebben tot doel de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 
 • ‘Third Party cookies’. Dit zijn cookies afkomstig van: 
 • GOOGLE ANALYTICS
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website- activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 • COM
 • FACEBOOK PIXEL

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Via het pop-up menu kunt u aangeven of u de cookies al dan niet accepteerd. 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door IB om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging aan deze algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.

Indien onze winkel wordt gekocht door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen uw gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat we aan u producten kunnen blijven verkopen.

 

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 

Artikel 15: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).